Ai có thể làm đơn khiếu nại?

Nếu bạn cho rằng nhân viên tư vấn luật nhập cư, tị nạn đã đưa ra những lời khuyên không đúng hoặc không làm tròn trách nhiệm, bạn có thể gửi khiếu nại đến văn phòng của Ủy Viên Sở Di Trú (Office of the Immigration