Lệ phí xin visa vào Anh Quốc

Lệ phí xin visa phụ thuộc vào từng loại visa. Lệ phí này có thể thay đổi bất cứ lúc nào, dưới đây là bảng lệ phí được cập nhật vào thời điểm viết bài. Bạn có thể kiểm tra lại bằng cách hỏi trực tiếp Đại Sứ Quán nước sở tại.

Hoàn trả lệ phí

Lệ phí thị thực phản ánh chi phí hành chính cho việc xử lý đơn xin cấp thị thực. Lệ phí sẽ chỉ được hoàn trả nếu có văn bản đề nghị rút đơn xin cấp thị thực trước khi có bất kỳ việc xử lý nào được thực hiện, hoặc nếu thông tin sinh trắc của quý vị chưa được lấy.

Hoàn trả lệ phí sẽ không được thực hiện nếu đơn của quý vị bị từ chối, hoặc nếu đơn xin cấp thị thực thăm viếng dài hạn được cấp thị thực có thời hạn ngắn hơn thời hạn trong đơn xin.

 

Visa đoàn tụ theo gia định ( Join Family)

 

Family visitorsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Short-term (up to 6 months, single or multiple entry)
78
Family visitor
Longer-term (valid for up to 2 years)
270
Family visitor
Longer-term (valid for up to 5 years)
496
Family visitor
Longer-term (valid for up to 10 years)
716
Family visitor

 

Visitors for marriage or civil partnershipVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Marriage or civil partnership
78
Visitor for marriage or civil partnership

 

Parents of children at schoolVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Parent of a child at school (up to 12 months)
270
Parent of a child at school

 

Work permitsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Dependant of current work permit holder
270

 

Family of settled people (settlement)Visa application fee
(GBP)
Visa application guide
Spouse or civil partner of a settled person
826
Spouse or civil partner
Fiance(e) or proposed civil partner of a settled person 
826
Fiance(e) or proposed civil partner
Unmarried or same-sex partner of a settled person
826
Unmarried or same-sex partner
Child dependant of a settled person, with a view to settlement
826
Child dependant
Adopted child dependant of a settled person, with a view to settlement
826
Child dependant
Child coming to UK for adoption, with a view to settlement
826
Child dependant
Parent, grandparent or other dependant relative of a settled person
1850
Elderly dependent relative

 

Settlement for current and former members of HM armed forces, and their dependantsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Spouse, civil partner or unmarried/same-sex partner of an exempt member of HM armed forces, under paragraph 276R or 276AG of the Immigration Rules
810
Child of an exempt member of HM armed forces, under paragraph 276R or 276AG of the Immigration Rules
810

 

Heads of state, diplomats and members of international organisations - exempt status and courtesy endorsementsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Unmarried diplomat partner
Free of charge

 

Members of armed forces and their families (non-settlement)Visa application fee
(GBP)
Visa application guide
Spouse or civil partner of exempt visiting armed forces, under paragraph 276AD of the Immigration Rules
270
Child of exempt visiting armed forces, under paragraph 276AD of the Immigration Rules
270

 

Exercising the right of access to a childVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Exercise the right of access to a child 
270

 

Family members of European Economic Area (EEA) and Swiss nationalsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Family member of an EEA national 
Free of charge
EEA family permit
Family member of a Swiss national 
Free of charge
EEA family permit
Parent / primary carer of an EEA national child
270

 

 

Visa Định Cư (Settlement)

 

Family of settled people (settlement)Visa application fee
(GBP)
Visa application guide
Spouse or civil partner of a settled person
826
Spouse or civil partner
Fiance(e) or proposed civil partner of a settled person 
826
Fiance(e) or proposed civil partner
Unmarried or same-sex partner of a settled person
826
Unmarried or same-sex partner
Child dependant of a settled person, with a view to settlement
826
Child dependant
Adopted child dependant of a settled person, with a view to settlement
826
Child dependant
Child coming to UK for adoption, with a view to settlement
826
Child dependant
Parent, grandparent or other dependant relative of a settled person
1850
Elderly dependent relative

 

Settlement for current and former members of HM armed forces, and their dependantsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Former members of HM armed forces 
826
Spouse, civil partner or unmarried/same-sex partner of an exempt member of HM armed forces, under paragraph 276R or 276AG of the Immigration Rules
810
Child of an exempt member of HM armed forces, under paragraph 276R or 276AG of the Immigration Rules
810

 

Returning residentsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Returning resident
270
Returning resident

 

Family reunion for asylum seekersVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Family reunion, under Part 11 of the Immigration Rules
Free of charge
Post flight dependants and non-nuclear family members of refugees
826
Family reunion - other dependent relatives
458

 

Visa Du Học Anh

 

Student visitors and prospective studentsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Student visitor (up to 6 months)
78
Student visitor
Student visitor - English language course (stay allowed for up to 11 months)
140
Student visitor
Prospective student
78
Prospective student

 

Parents of children at schoolVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Parent of a child at school (up to 12 months)
270
Parent of a child at school

 

Child visitorsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Short-term (up to 6 months, single or multiple entry)
78
Child visitor
Longer-term (valid for up to 2 years)
270
Child visitor
Longer-term (valid for up to 5 years)
496
Child visitor
Longer-term (valid for up to 10 years)
716
Child visitor

 

Course F visitorsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Course F
78

 

Points-based system, Tier 4Visa application fee
(GBP)
Visa application guide
Tier 4 (General) or Tier 4 (Child)
289
Tier 4

 

Other student visasVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Chevening Scholarship or Fellowship
Free of charge
British Marshall Scholarship
Free of charge
Fulbright Scholarship
Free of charge
Commonwealth Scholarships and Fellowships Plan
Free of charge

 

Visa Du Lịch - Thăm Thân

 

 

General visitorsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Short-term (up to 6 months, single or multiple entry)
78
General visitor
Longer-term (valid for up to 2 years)
270
General visitor
Longer-term (valid for up to 5 years)
496
General visitor
Longer-term (valid for up to 10 years)
716
General visitor

 

Business visitorsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Short-term (up to 6 months, single or multiple entry)
78
Business visitor
Longer-term (valid for up to 2 years)
270
Business visitor
Longer-term (valid for up to 5 years)
496
Business visitor
Longer-term (valid for up to 10 years)
716
Business visitor
Academic visitor (up to 12 months)
78
Business visitor
Clinical attachment, dental observation or PLAB test
78
Business visitor
Diplomatic courier
78

 

Entertainer visitorsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Short-term (up to 6 months, single or multiple entry)
78
Entertainer visitor
Longer-term (valid for up to 2 years)
270
Entertainer visitor
Longer-term (valid for up to 5 years)
496
Entertainer visitor
Longer-term (valid for up to 10 years)
716
Entertainer visitor

 

Family visitorsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Short-term (up to 6 months, single or multiple entry)
78
Family visitor
Longer-term (valid for up to 2 years)
270
Family visitor
Longer-term (valid for up to 5 years)
496
Family visitor
Longer-term (valid for up to 10 years)
716
Family visitor

 

Visitors for marriage or civil partnershipVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Marriage or civil partnership
78
Visitor for marriage or civil partnership

 

Visitors for private medical treatmentVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Private medical treatment
78
Visitor for private medical treatment

 

Student visitors and prospective studentsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Student visitor (up to 6 months)
78
Student visitor
Student visitor - English language course (stay allowed for up to 11 months)
140
Student visitor
Prospective student
78
Prospective student

 

Parents of children at schoolVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Parent of a child at school (up to 12 months)
270
Parent of a child at school

 

Child visitorsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Short-term (up to 6 months, single or multiple entry)
78
Child visitor
Longer-term (valid for up to 2 years)
270
Child visitor
Longer-term (valid for up to 5 years)
496
Child visitor
Longer-term (valid for up to 10 years)
716
Child visitor

 

Sports visitorVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Olympic or Paralympic Games Family Member (LOCOG approved)
78
Olympic/Paralympic Games visitor
Olympic or Paralympic Games Family Member (LOCOG approved) Free of charge
Free of charge
Olympic/Paralympic Games visitor
Sports visitor - short-term (up to 6 months, single or multiple entry)
78
Sports visitor
Sports visitor - longer-term (valid for up to 2 years)
270
Sports visitor
Sports visitor - longer-term (valid for up to 5 years)
496
Sports visitor
Sports visitor - longer-term (valid for up to 10 years)
716
Sports visitor

 

Course F visitorsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Course F
78

 

Visitors in transitVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Visitor in transit
52
Visitor in transit
 Visa Làm Việc
Business visitorsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Short-term (up to 6 months, single or multiple entry)
78
Business visitor
Longer-term (valid for up to 2 years)
270
Business visitor
Longer-term (valid for up to 5 years)
496
Business visitor
Longer-term (valid for up to 10 years)
716
Business visitor
Academic visitor (up to 12 months)
78
Business visitor
Clinical attachment, dental observation or PLAB test
78
Business visitor
Diplomatic courier
78

 

Entertainer visitorsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Short-term (up to 6 months, single or multiple entry)
78
Entertainer visitor
Longer-term (valid for up to 2 years)
270
Entertainer visitor
Longer-term (valid for up to 5 years)
496
Entertainer visitor
Longer-term (valid for up to 10 years)
716
Entertainer visitor

 

Sports visitorVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Olympic or Paralympic Games Family Member (LOCOG approved)
78
Olympic/Paralympic Games visitor
Olympic or Paralympic Games Family Member (LOCOG approved) Free of charge
Free of charge
Olympic/Paralympic Games visitor
Sports visitor - short-term (up to 6 months, single or multiple entry)
78
Sports visitor
Sports visitor - longer-term (valid for up to 2 years)
270
Sports visitor
Sports visitor - longer-term (valid for up to 5 years)
496
Sports visitor
Sports visitor - longer-term (valid for up to 10 years)
716
Sports visitor

 

Points-based system, Tier 1Visa application fee
(GBP)
Visa application guide
Tier 1 (Investor), Tier 1 (Entrepreneur), Tier 1 (Exceptional talent) - main applicant
816
Tier 1
Tier 1 (Investor), Tier 1 (Entrepreneur), Tier 1 (Exceptional talent), Tier 1 (General) - dependants
816
Tier 1
Tier 1 (Entrepreneur), Tier 1 (Exceptional talent) - nationals of Croatia, Turkey or FYR Macedonia (main applicant only)
734
Tier 1
Tier 1 (Post-study work)
483
Tier 1 (Post-study work)

 

Points-based system, Tier 2Visa application fee
(GBP)
Visa application guide
Tier 2 (General), Tier 2 (Sportsperson), Tier 2 (Minister of religion), Tier 2 (Intra company transfer - Long-term staff)
480
Tier 2
Tier 2 (General), Tier 2 (Sportsperson), Tier 2 (Minister of religion), Tier 2 (Intra company transfer - Long-term staff) - nationals of Croatia, Turkey or FYR Macedonia (main applicant only)
432
Tier 2
Tier 2 (Intra company transfer), up to 12 months
400
Tier 2 (Intra company transfer)
Tier 2 (Intra company transfer), up to 12 months - nationals of Croatia, Turkey or FYR Macedonia (main applicant only)
360
Tier 2 (Intra company transfer)

 

Points-based system, Tier 5Visa application fee
(GBP)
Visa application guide
Tier 5 (Temporary worker)
194
Tier 5 (Temporary worker)
Tier 5 (Temporary worker) - nationals of Croatia, Turkey or FYR Macedonia (main applicant only)
175
Tier 5 (Temporary worker)
Tier 5 (Youth mobility scheme)
194
Tier 5 (Youth mobility scheme)

 

Other work categoriesVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Overseas domestic worker in a private household
270
Domestic worker
UK ancestry
270
UK ancestry
Fisherman operating inside UK waters
270
Offshore worker
270
Representative of an overseas business
270
Representative of overseas business
Media representative
480
Representative of overseas business
Van der Elst
Free of charge 
Swiss posted worker
Free of charge 
Turkish national establishing in business 
Free of charge
Turkish national establishing in business

 

Heads of state, diplomats and members of international organisations - exempt status and courtesy endorsementsVisa application fee
(GBP)
Visa application guide
Diplomat on posting
Free of charge
Unmarried diplomat partner
Free of charge
Visiting diplomat on official business
Free of charge
Non-diplomatic staff at mission
Free of charge
Embassy locally engaged staff on official business
Free of charge
Visiting government ministers on official business
Free of charge
Employees of international organisations on official business
Free of charge
Interns and official visitors of international organisations on official business
Free of charge

 

Members of armed forces and their families (non-settlement)Visa application fee
(GBP)
Visa application guide
Members of UK or visiting forces including Commonwealth armed forces, Foreign nationals in HM forces, Overseas military personnel visiting and Overseas military training with HM forces
Free of charge
Spouse or civil partner of exempt visiting armed forces, under paragraph 276AD of the Immigration Rules
270
Child of exempt visiting armed forces, under paragraph 276AD of the Immigration Rules
270
Arms control personnel - Vienna document 1992
Free of charge

 

end faq