Thống kê số lượng người được tị nạn và bảo vệ ở Anh trong năm vừa qua

Các số liệu được nêu ra trong bài được tính tới tháng Ba năm 2017, các so sánh được tính cho tới cuối tháng Ba năm 2016. Các trường hợp khác ngoài thời gian trên sẽ được nêu cụ thể.

UK immigration

Bài viết bao gồm thông tin về hồ sơ xin tị nạn, quyết định về hồ sơ xin tị nạn lần đầu, kết quả cuối cùng theo ước tính, tái định cư, trẻ em cần tị nạn không có người giám hộ (Unaccompanied Asylum-seeking Children - UASC), so sánh với số liệu và hỗ trợ quốc tế.

1. Một số thông tin chính
Trong năm 2017, theo chương trình tái định cư của Anh quốc, đã có 9,634 người nộp hồ sơ cùng người phụ thuộc được chấp nhận tị nạn hoặc nhận được các hình thức bảo vệ khác. Ngoài ra, còn có thêm 6,245 người khác vừa được chấp nhận được bảo vệ và hỗ trợ theo chương trình tái định cư ở Anh quốc.
Hồ sơ đăng ký tị nạn tại Anh quốc đã giảm 17% về mức 28,891 hồ sơ trong năm tính đến tháng Ba 2017.
Cũng trong năm 2017, chính phủ Anh đã nhận được 3,680 hồ sơ xin tị nạn của trẻ em không có người giám hộ, giảm 9% so với năm trước (3,389). Hồ sơ của trẻ em không có người giám hộ chiếm 13% trong tổng số hồ sơ xin tị nạn.
So với 40% của năm trước (2016), có 33% trong số 24,293 hồ sơ xin tị nạn được chấp thuận tị nạn ngay lần đầu tiên hoặc nhận được các hình thức bảo vệ khác. Một phân tích độc lập khác của Bộ Nội vụ cho thấy trong các năm từ 2012 đến 2014, có 36% hồ sơ xin tị nạn được chấp thuận ngay từ lần đầu tiên đệ trình, nhưng tỷ lệ này đã tăng lên tới 49% sau khi tái thỉnh cầu.
Tính tới tháng Ba 2017, có 1,507 hồ sơ xin tị nạn lần đầu của người mang quốc tịch Syria đã được chấp nhận và thêm 5,453 công dân mang quốc tịch Syria khác nhận được bảo trợ nhân đạo theo chương trình Tái định cư cho Người dân Syria đang gặp nguy hiểm (Vulnerable Persons Resettlement Scheme - VPRS). Từ khi chương trình này bắt đầu được tiến hành vào năm 2014, đã có tổng cộng 7,307 người được tái định cư.

2. Xu hướng dài hạn đối với hồ sơ xin tị nạn
Biểu đồ sau cho thấy số lượng hồ sơ xin tị nạn mà chính phủ Anh nhận được hàng năm tính từ năm 2001

immigration statistics12 jan mar 2017

Ghi chú
Nguồn: Bộ Bội vụ, Thống kê Nhập cư từ tháng Một đến tháng Ba 2017, Asylum table as 01 (Asylum volume 1)

3. Thống kê hồ sơ xin tị nạn theo quốc tịch

immigration statistics13 jan mar 2017

Ghi chú
Nguồn: Bộ Bội vụ, Thống kê Nhập cư từ tháng Một đến tháng Ba 2017, Asylum table as 01 (Asylum volume 1)

Từ thống kê trên, có thể thấy ba trong số năm quốc gia có số người xin tị nạn vào Anh nhiều nhất tại thời điểm tháng Ba năm 2010 cho đến nay (2017) vẫn đang trụ hạng. Ba quốc gia đó là Afghanistan, Iran và Pakistan. Zimbabwe là quốc gia dẫn đầu về số lượng hồ sơ xin tị nạn tính tới tháng Ba 2010, nhưng lại tụt xuống thứ 21 vào tháng Ba 2017. Irag hiện đang xếp thứ ba, tăng hạng khá nhiều so với vị trí 18 mà quốc gia này nắm giữ hồi tháng Ba năm 2012 và 2013.

4. Trẻ em cần tị nạn không có người giám hộ
Trẻ em không có người giám hộ được xác định là một người dưới 18 tuổi, hoặc người không có giấy tờ xác nhận tuổi được đánh giá nằm trong độ tuổi dưới 18, đang nộp hồ sơ xin tị nạn và không có bất kỳ người thân hay người giám hộ nào ở Anh quốc.

refugee asylum uk

Tính tới tháng Ba năm 2017, đã có 3,680 hồ sơ xin tị nạn là của trẻ em không có người giám hộ, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước (3,389). Hồ sơ xin tị nạn của trẻ em không có người giám hộ chiếm 13% trên tổng hồ sơ xin tị nạn.
Trong số 1,747 hồ sơ xin tị nạn lần đầu của trẻ em không có người giám hộ trong năm 2017, có 38% được chấp thuận và 40% nhận được cho phép lưu trú tạm thời. Trẻ em không có người giám hộ bị từ chối tị nạn bao gồm những đối tượng đến từ các quốc gia được coi là an toàn để trẻ em quay về với gia đình, cùng với những người được thẩm định là lớn hơn 18 tuổi.

5. Hỗ trợ đối với người xin tị nạn
Trong năm 2017, có tổng cộng 39,365 người đã nhận được trợ cấp bằng tiền mặt, chỗ ở, hoặc cả hai ở nước Anh (theo Điều 95 Đạo luật về Nhập cư và Tị nạn 1999). Con số này đã tăng lên so với 35,683 người vào cùng kỳ năm ngoái. Tổng số người nhận được hỗ trợ này nằm ở mức thấp hơn đây rất nhiều vào cuối năm 2003 (năm số liệu bắt đầu được công bố). Khi đó, chỉ có 80,123 người nhận được hỗ trợ chiếu theo Điều luật 95.
Bên cạnh đó, tính tới tháng Ba năm 2017, có 3,821 người đang nhận được hỗ trợ theo Điều 4 của Đạo luật về Nhập cư và Tị nạn năm 1999.

6. Tái định cư
Bên cạnh những người xin tị nạn nộp đơn vào Anh quốc, những trường hợp được đề xuất với Bộ nội vụ bởi Cao ủy Liên hợp quốc về người tị nạn cũng nhận được các hỗ trợ theo chương trình tái định cư.
Vào ngày 7 tháng Chín năm 2015, một chương trình mở rộng của chương trình VPRS sẵn có đã được công bố. Theo như chương trình mở rộng này, có 20,000 người Syria cần bảo vệ sẽ được tái định cư tại Anh quốc tính tới năm 2020. Có tổng cộng 7,037 người đã nhận được bảo vệ nhân đạo theo diện Tái định cư cho người dân Syria đang gặp nguy hiểm - VPRS kể từ khi chương trình này bắt đầu. Tính đến tháng Ba 2017, đã có 5,453 người đã được tái định cư dưới sự bảo trợ của Syria - VPRS tại 235 vùng khác nhau của Anh quốc. Một nửa (50%) trong số người được tái định cư theo Syria - VPRS là trẻ dưới mười tám tuổi (2,726 trẻ), và gần một nửa (48%) là phụ nữ (2,571 người).

7. So sánh với số liệu quốc tế
Số liệu ở phần này dựa trên số liệu được cung cấp bởi các quốc gia đơn lẻ tới tổ chức Tham vấn Liên chính phủ về Người tị nạn, Người bị di rời, và Người di cư (Intergovernmental Consulations on Migration – IGC), United Nations High Commissioner for Refugees - UNHCR và Eurostat. Trong số các thông báo thống kê nhập cư, không phải quốc gia nào cũng cung cấp các số liệu mới nhất của mình. Trong trường hợp số liệu cho một tháng nhất định bị thiếu, chúng tôi ước tính dựa trên trung bình của ba tháng cuối cùng, còn trong trường hợp dòng thời gian có nhiều biến đổi, chúng tôi lấy trung bình của 12 tháng cuối cùng.
Tổng số hồ sơ xin tị nạn vào EU tính đến tháng Ba năm 2017, bao gồm cả người phụ thuộc được ước tính vào khoảng 1,062,000 hồ sơ, giảm 25% so với năm 2016 (1,410,000).
Những quốc gia EU đứng đầu về số lượng hồ sơ xin tị nạn, 2016

Những quốc gia EU đứng đầu về số lượng hồ sơ xin tị nạn 2016

Chú thích bảng
Nguồn: Báo cáo tị nạn theo quý của Eurostat
(1) Số liệu được làm tròn tới 1000 và vì thế có thể không được tính vào tổng số
(2) Các số liệu ước tính trong bảng này dựa trên số liệu được cung cấp cho IGC và UNHCR

8. Các bảng số liệu
Các số liệu được cung cấp trong bài có thể được tìm thấy trong các bảng sau:

 

Viethome (Theo GOV)