Các loại trường học ở Anh Quốc

Tổng Quát

Tất cả trẻ em ở England trong độ tuổi 5-16 đều được đi học miễn phí ở trường quốc lập và học theo 1 chương trình giảng dạy quốc gia. Những trường này được chia ra làm các loại sau:

 • Community schools: Trường cộng đồng - được quản lý bởi Hội Đồng Địa Phương, không chịu sự chi phối của các tổ chức kinh doanh nào.
 • Foundation schools: Ban lãnh đạo có thể tự quyết định phương hướng phát triển trường, thoải mái hơn so với trường Cộng Đồng.
 • Academies: Trường chuyên dân lập, không chịu sự chi phối của Hội Đồng Địa Phương, họ có thể tự ra chương trình dạy riêng. Các loại trường này cung cấp phương pháp và chất lượng giảng dạy cao.
 • Grammar schools: được điều hành bởi Hội Đồng Địa Phương, hoặc các tổ chức chính phủ khác. Học sinh được chọn đều là học sinh giỏi , xuất sắc.

Trường khuyết tật ( Special Schools)

Những trẻ em trên 11 tuổi bị khuyết tật, luôn trong trạng thái không được bình thường và cần sự chăm sóc, dạy dỗ đặc biệt có thể tham gia vào loại trường này.

Trường khuyết tật có thể giúp các em gặp khó khăn trong các lĩnh vực như:

 • Giao tiếp và đối xử
 • Nhận thức và tiếp thu
 • Hành vi và ứng xử xã hội
 • Cần có nhu cầu cảm giác và thể chất

Trường tôn giáo (Faith Schools)

Trường tôn giáo có thể khác với các loại trường khác, nhưng có liên quan đến tôn giáo. Trường này được hoạt động giống các trường công lập. Họ phải dạy theo chương trình của quốc gia ngoại trừ môn học tôn giáo. Họ có thể chọn các loại tôn giáo khác nhau để giảng dạy cho học sinh. Điều kiện vào học và giáo viên trong đó cũng có thể có sự khác biệt.

Trường Miễn Phí ( Free school)

Đây là trường được tài trợ bởi chính phủ nhưng không chịu sự quản lý của Hội Đồng Địa Phương. Ban giám hiệu có quyền quyết định nhiều việc hơn.  Họ có thể:

 • Tự trả lương và cho giáo viên quyền lợi.
 • Thay đổi thời gian học 
 • Không phải tuân thủ theo chương trình học quốc gia.

Trường Free School được hoạt động dựa theo tiêu chí phi lợi nhuận, và có thể được lập bởi những tổ chức như:

 • Từ thiện, trường đại học
 • Các nhóm cộng đồng, cha mẹ, giáo viên
 • Các doanh nghiệp.

Trường tư ( Private School)

Trường này thu lệ phí rất cao do không được hỗ trợ bởi chính phủ. Học sinh có chương trình học riêng, không nhất thiết phải theo chương trình của quốc gia. Tất cả các trường tư đều phải đăng kí và bị thanh tra thường xuyên.