MP là gì?
Hạ viện bao gồm 650 thành viên Quốc Hội (nghị sĩ), mỗi người là một cử tri. Mỗi khu vực bạn ở đều có 1 vị MP do bạn bầu ra. Qui mô của một cuộc bầu cử?
Số lượng cử tri trung bình trong một cuộc bầu cử của nước Anh là 67.000 Nghị sĩ có thể làm

Ai có thể làm đơn khiếu nại?

Nếu bạn cho rằng nhân viên tư vấn luật nhập cư, tị nạn đã đưa ra những lời khuyên không đúng hoặc không làm tròn trách nhiệm, bạn có thể gửi khiếu nại đến văn phòng của Ủy Viên Sở Di Trú (Office of the Immigration